PSYRYUさんの自分の幸福呪文

◯◯◯て・ね・わ・え◯◯◯
◯◯◯て・ね・わ・え◯◯◯
◯◯◯て・ね・わ・え◯◯◯
◯◯◯て・ね・わ・え◯◯◯
◯◯◯て・ね・わ・え◯◯◯
◯◯◯て・ね・わ・え◯◯◯